CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.; Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

Nộp trực tuyến mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến – Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Lai Châu Địa chỉ: https://dichvucong.laichau.gov.vn

Qua hệ thống bưu chính công ích.

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng có văn bản đề nghị gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới. - Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. - Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới.

Thời hạn giải quyết
06 Ngày làm việc  

 

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Văn bản đề nghị của đối tượng

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định 20/2021/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện