CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 Qua dịch vụ bưu chính công ích

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư theo một trong các trường hợp sau: + Trường hợp 1: thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư. + Trường hợp 2: thay đổi các nội dung khác tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Thời hạn giải quyết

1. Trường hợp 1. Thay đổi tên dự án, tên nhà đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 2. Trường hợp 2. Thay đổi các nội dung khác: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Căn cứ pháp lý

Luật 61/2020/QH14 

Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện