CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (cấp tỉnh)
Lĩnh vực Thú y
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Gửi hồ sơ Chủ cơ sở đăng ký cấp lại Giấy nhận an toàn dịch bệnh động vật không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT gửi hồ sơ đến Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh. Đối với cơ sở đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận do Giấy chứng nhận hết hiệu lực thì chủ cơ sở gửi hồ sơ trong khoảng thời gian 03 tháng trước khi hết hiệu lực của Giấy chứng nhận. Các cơ sở thuộc diện cấp lại gồm: + Cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định (sau 05 năm kể từ ngày cấp); + Cơ sở có Giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin về cơ sở trên Giấy chứng nhận; + Cơ sở không thực hiện các biện pháp duy trì điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định hoặc không thực hiện khắc phục sai lỗi theo kết quả kiểm tra của Cơ quan thú y hoặc cung cấp hồ sơ, dữ liệu không chính xác trong trường hợp áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến tại cơ sở (theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 18 Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT) đã thực hiện các biện pháp khắc phục sai lỗi và thực hiện các biện pháp duy trì điều kiện an toàn dịch bệnh; + Cơ sở xảy ra bệnh hoặc phát hiện tác nhân gây bệnh đã được công nhận an toàn (theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT); đã xử lý dịch bệnh theo quy định và thực hiện giám sát dịch bệnh theo quy định tại Điều 6 Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT.

 • Bước 2: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, căn cứ kết quả đánh giá định kỳ hàng năm hoặc báo cáo khắc phục sai lỗi hoặc báo cáo xử lý dịch bệnh và kết quả giám sát dịch bệnh, Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh thẩm định và cấp lại Giấy chứng nhận cho cơ sở. Trường hợp không cấp lại, Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 05 Ngày làm việc

  Kể từ khi nhận đủ hồ sơ

 • Trực tuyến
 • 05 Ngày làm việc

  Kể từ khi nhận đủ hồ sơ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 05 Ngày làm việc

  Kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Phí

dsf

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

I. Đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực hoặc cơ sở có Giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin về cơ sở trên Giấy chứng nhận:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Đơn đăng ký theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT. Phụ lục I.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

II. Đối với cơ sở đã thực hiện các biện pháp khắc phục sai lỗi và thực hiện các biện pháp duy trì điều kiện an toàn dịch bệnh:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Đơn đăng ký theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT; Phụ lục I.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Báo cáo khắc phục sai lỗi.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

III. Đối với cơ sở đã xử lý dịch bệnh và thực hiện giám sát dịch bệnh theo quy định:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Đơn đăng ký theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT; Phụ lục I.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Báo cáo xử lý dịch bệnh và kết quả giám sát dịch bệnh.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

  

Căn cứ pháp lý
 • 24/2022/TT-BNNPTNT Số: Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT

 • Luật 79/2015/QH13 Số: 79/2015/QH13

 • Thông tư 101/2020/TT-BTC Số: 101/2020/TT-BTC

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Đơn đăng ký theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT; Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (cấp tỉnh)