CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh)
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. - Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hồ sơ theo quy định sau đây: + Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp và thông báo cho Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra quyết định; + Trường hợp hồ sơ thiếu sót, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối. Nếu tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót, hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (nêu rõ lý do).

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 01 Tháng

  Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. - Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. - Điện thoại: 02133. 796.888

 • Trực tuyến
 • 01 Tháng

  Trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu, tại địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 01 Tháng

  Qua dịch vụ bưu chính.

Phí
  Trực tiếp
 • 01 Tháng
 • 250.000
 • Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp
 • Trực tuyến
 • 01 Tháng
 • 250.000
 • Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp
 • Dịch vụ bưu chính
 • 01 Tháng
 • 250.000
 • Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ) Bản chính: 0
Bản sao: 1
Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực); Bản chính: 0
Bản sao: 1
Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (Mẫu số 05 - Phụ lục VI Nghị định số 65/2023/NĐ-CP) PL6.5 - Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
 • 50/2005/QH11 - Luật Sở hữu trí tuệ Số: 50/2005/QH11

 • 36/2009/QH12 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ Số: 36/2009/QH12

 • 65/2023/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ Số: 65/2023/NĐ-CP

 • 31/2020/TT-BTC - Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp Số: 31/2020/TT-BTC

 • 263/2016/TT-BTC - Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp Số: 263/2016/TT-BTC

 • 42/2019/QH14 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ Số: 42/2019/QH14

 • 07/2022/QH15 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ Số: 07/2022/QH15

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (Mẫu số 05 - Phụ lục VI Nghị định số 65/2023/NĐ-CP) Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Quyết định cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp - 65/2023/NĐ-CP
 • Quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp - 65/2023/NĐ-CP
 • Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp - 65/2023/NĐ-CP