CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.003486.000.00.00.H35 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
2 1.003524.000.00.00.H35 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
3 1.003434.000.00.00.H35 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
4 1.003695.000.00.00.H35 Công nhận làng nghề Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
5 1.003712.000.00.00.H35 Công nhận nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
6 1.003727.000.00.00.H35 Công nhận làng nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn