CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 37 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
16 2.001087.000.00.00.H35 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Địa phương) Sở Thông Tin Và Truyền Thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
17 1.005452.000.00.00.H35 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Địa phương) Sở Thông Tin Và Truyền Thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
18 2.001091.000.00.00.H35 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Địa phương) Sở Thông Tin Và Truyền Thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
19 2.001098.000.00.00.H35 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông Tin Và Truyền Thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
20 2.001594.000.00.00.H35 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Sở Thông Tin Và Truyền Thông Xuất Bản, In và Phát hành
21 1.003483.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (cấp địa phương) Sở Thông Tin Và Truyền Thông Xuất Bản, In và Phát hành
22 1.003633.000.00.00.H35 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông Tin Và Truyền Thông Bưu chính
23 1.003687.000.00.00.H35 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Sở Thông Tin Và Truyền Thông Bưu chính
24 2.001564.000.00.00.H35 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương) Sở Thông Tin Và Truyền Thông Xuất Bản, In và Phát hành
25 1.003725.000.00.00.H35 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương) Sở Thông Tin Và Truyền Thông Xuất Bản, In và Phát hành
26 1.003729.000.00.00.H35 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (địa phương) Sở Thông Tin Và Truyền Thông Xuất Bản, In và Phát hành
27 2.001744.000.00.00.H35 Cấp lại giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Sở Thông Tin Và Truyền Thông Xuất Bản, In và Phát hành
28 1.003888.000.00.00.H35 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông Tin Và Truyền Thông Báo chí
29 1.004153.000.00.00.H35 Cấp giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Sở Thông Tin Và Truyền Thông Xuất Bản, In và Phát hành
30 2.001737.000.00.00.H35 Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) Sở Thông Tin Và Truyền Thông Xuất Bản, In và Phát hành