thủ tục đo đạc đất

nguyễn Liên Kiên — lúc 10:52:07 ngày 27/07/2022

Việc đăng ký đo đạc để cấp mới hoặc tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên đưa vào bộ thủ tục hành chính. quy định rõ thời gian giải quyết, phí đo đạc để người dân không phải chờ đợi lâu. gia đình tôi đăng ký đo đạc tại văn phòng đăng ký đất đai để tách một phần diện tích và chuyển đổi mục đích sử dụng đất được gần 1 tháng nay mà cán bộ kêu bận công việc chưa thu sếp đi đo được.

Trả lời

Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi của ông (bà), đối chiếu với các quy định của pháp luật, Sở TNMT tỉnh Lai Châu trả lời câu hỏi như sau:
Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu, ban hành kèm theo Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Lai Châu chưa có thủ tục đo đạc trước khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. Sở TN&MT xin tiếp thu ý kiến của bà và nêu ra các thủ tục ông(bà) dự kiến thực hiện để bà tham khảo và thực hiện theo quy định:
- Về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu thực hiện theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Chi tiết thủ tục được quy định tại thủ tục hành chính số 3, 4, 5, 6 (tùy trường hợp cụ thể), tiểu mục VII, mục A thuộc danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu, ban hành kèm theo Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Lai Châu.
- Về trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa thực hiện theo quy định Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Chi tiết thủ tục được quy định tại thủ tục hành chính số 20, tiểu mục VII, mục A thuộc danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu, ban hành kèm theo Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Lai Châu.
Khi thực hiện trích đo địa chính thửa đất thực hiện theo Quy định tại Khoản 5 Điều 21 Chương III Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thành lập bản đồ địa chính “Trường hợp trích đo địa chính theo nhu cầu của người sử dụng đất không sử dụng ngân sách nhà nước thì thực hiện theo hợp đồng dịch vụ”. Về kinh phí trích đo địa chính được thực hiện theo quy định hiện hành.

Phạm Ngọc Tú — lúc 08:59:42 ngày 05/08/2022

Quay lại danh sách câu hỏi