Cap ly lich tu phap

Tan Sun May — lúc 09:59:26 ngày 05/09/2022

Toi co hoan thien ho so xin cap ly lich tu phap nay nhan duoc tin nhan [1CuaLaiChau]:Ho so 000.00.03.H35-220823-0007 da bi tam dung voi noi dung: chua co ket qua TT nghia la gi toi khong hieu

Trả lời

hồ sơ của chị chưa có kết quả trả lời từ trung tâm LLTP nhé lúc nào có thì sẽ có thông báo ah

Nguyễn Đăng Tuấn — lúc 15:15:58 ngày 06/09/2022

Quay lại danh sách câu hỏi