Bồi thường cây cối hoa màu

Lê văn tuấn — lúc 08:00:27 ngày 02/04/2021

Theo mục b khoản 1 điều 14 (bồi thường đối với cây trồng lâu năm) quyết định số 16/QĐ-QĐ-UBND ngày 04/5/2020 về việc ban hành quy định một số nội dung về trình tự thực hiện thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh lai châu. Có 2 ý: + ý thứ nhất: " mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây (không bao gồm giá trị quyền sư dụng đất) theo số lượng cây thực tế theo đơn giá bồi thường của UBND tỉnh quy đinh ( đang áp dụng theo quyết định 30/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 về việc ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh lai châu). +ý thứ 2: " trường hợp vườn cây đang trong thời kì kiến thiết cơ bản (chưa cho thu hoạch) thì giá trị của vườn cây là toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu gồm: giống, phân bón, chi phí trồng, chăm sóc đến thời điểm thu hồi tính bằng tiền theo đơn giá quy định của UBND tỉnh" Vậy cho tôi hỏi: chi phí giống, phân bón, chi phí trồng, chăm sóc được ghi ở trên được quy định theo văn bản nào? Gửi cho tôi xin theo địa chỉ email: levantuan1911@gmail.com Tôi xin trân thành cảm ơn Quý Sở tài nguyên và môi trường!

Trả lời

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được câu hỏi của ông Lê Văn Tuấn, địa chỉ: Bản máy đường, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu (qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lai Châu), với nội dung:
“Theo mục b khoản 1 điều 14 (bồi thường đối với cây trồng lâu năm) quyết định số 16/QĐ-QĐ-UBND ngày 04/5/2020 về việc ban hành quy định một số nội dung về trình tự thực hiện thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh lai châu. Có 2 ý:
+ ý thứ nhất: " mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây (không bao gồm giá trị quyền sư dụng đất) theo số lượng cây thực tế theo đơn giá bồi thường của UBND tỉnh quy đinh ( đang áp dụng theo quyết định 30/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 về việc ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh lai châu).
+ ý thứ 2: " trường hợp vườn cây đang trong thời kì kiến thiết cơ bản (chưa cho thu hoạch) thì giá trị của vườn cây là toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu gồm: giống, phân bón, chi phí trồng, chăm sóc đến thời điểm thu hồi tính bằng tiền theo đơn giá quy định của UBND tỉnh" Vậy cho tôi hỏi: chi phí giống, phân bón, chi phí trồng, chăm sóc được ghi ở trên được quy định theo văn bản nào? Gửi cho tôi xin theo địa chỉ email: levantuan1911@gmail.com Tôi xin trân thành cảm ơn Quý Sở Tài nguyên và Môi trường!”
Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời ông Lê Văn Tuấn như sau:
Hiện nay, UBND tỉnh Lai Châu chưa ban hành quy định về đơn giá bồi thường chi phí giống, phân bón, chi phí trồng, chăm sóc khi nhà nước thu hồi đất; Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh Lai Châu đang chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan rà soát để điều chỉnh, bổ sung đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh để sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành để có cơ sở thực hiện bồi thường.
Mặt khác, theo quan điểm của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong thời gian UBND tỉnh chưa ban hành đơn giá bồi thường đối với nội dung nêu trên thì áp dụng đơn giá thị trường tại thời điểm bồi thường để tính toán bồi thường theo quy định./.

Vũ Minh Thức -Trưởng Phòng- Phòng Đất đai và đo đạc, bản đồ — lúc 15:52:48 ngày 09/04/2021

Quay lại danh sách câu hỏi