Hoàn thiện hồ sơ về việc giao đất của các dự án

Lê Quốc Khánh — lúc 15:05:35 ngày 08/09/2021

Tôi có nghiên cứu Công văn số 1502/STMMT-ĐĐB ngày 29/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu về việc hoàn thiện hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận. Trong đó tại nội dung đề nghị số 1 có nêu "1. Hoàn thiện 01 bộ hồ sơ, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với các công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất."
Ban Quản lý dự án được giao thực hiện dự án Trường mầm non Hoa Hồng thành phố Lai Châu. Công trình đã được bàn giao, đưa vào sử dụng (Đơn vị tiếp nhận sử dụng là Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Lai Châu) tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giao đất. Vậy bên Ban Quản lý dự án hay bên Phòng Giáo dục và đào tạo phải hoàn thiện hồ sơ để xin giao đất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo Công văn số 1502/STMMT-ĐĐB.

Trả lời

Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi của ông và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời ông Lê Quốc Khánh có địa chỉ tại số nhà 120 đường Bế Văn Đàn, thành phố Lai Châu như sau:
Đối với công trình Trường Mầm non Hoa Hồng thành phố Lai Châu hiện tại đã được Ban quản lý dự án (đơn vị thực hiện dự án) bàn giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lai Châu để quản lý, sử dụng nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký đất đai. Do vậy, theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 thì đây là trường hợp đăng ký đất đai lần đầu, nên việc thực hiện đăng ký đất đai lần đầu do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lai Châu (người đang quản lý, sử dụng đất) phải thực hiện theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và nội dung này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể tại văn bản số 1395/STNMT-ĐĐB ngày 03/6/2020.

Vũ Minh Thức -Trưởng Phòng- Phòng Đất đai và đo đạc, bản đồ — lúc 11:39:19 ngày 09/09/2021

Quay lại danh sách câu hỏi