STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.02.49.H35-240108-0002 08/01/2024 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
CAO THỊ PHƯƠNG ANH UBND Thị trấn Mường Tè