STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.11.46.H35-230227-0007 27/02/2023 02/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÝ THỊ HOA UBND xã Bản Lang
2 000.09.46.H35-230606-0002 06/06/2023 06/06/2023 08/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
DƯƠNG NGỌC ÂN UBND xã Dào San
3 000.09.46.H35-230510-0003 10/05/2023 11/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HÀNG THỊ CHAY UBND xã Dào San
4 000.11.46.H35-230112-0002 12/01/2023 19/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÝ XA GẬY UBND xã Bản Lang
5 000.11.46.H35-230112-0004 12/01/2023 13/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TẨN THỊ PHƯƠNG UBND xã Bản Lang
6 000.09.46.H35-230419-0001 19/04/2023 20/04/2023 09/05/2023
Trễ hạn 12 ngày.
CHÂU THỊ DÊ UBND xã Dào San
7 000.16.46.H35-230519-0001 19/05/2023 19/05/2023 22/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÂN VĂN ĐIỆP UBND xã Mường So
8 000.00.46.H35-230428-0005 28/04/2023 04/05/2023 08/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHÀN THỊ YẾN NHƯ