STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.44.H35-230327-0001 27/03/2023 30/03/2023 03/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN HUY DƯƠNG
2 000.10.44.H35-230303-0001 03/03/2023 07/03/2023 08/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÒ VĂN PÀNH UBND xã Phúc Khoa
3 000.00.44.H35-230111-0001 11/01/2023 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ MAI
4 000.00.44.H35-230111-0002 11/01/2023 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ THỊ HOA
5 000.02.44.H35-230518-0002 18/05/2023 22/05/2023 29/05/2023
Trễ hạn 5 ngày.
BÙI VIẾT ĐĂNG, CCCD SỐ: 037076010773 UBND Thị trấn Tân Uyên
6 000.00.44.H35-230424-0001 24/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ LIÊN
7 000.00.44.H35-230227-0002 27/02/2023 02/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ LAN
8 000.08.44.H35-230427-0006 27/04/2023 23/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÀNG A LỒNG UBND xã Nậm Sỏ
9 000.11.44.H35-221230-0004 30/12/2022 03/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÒ VĂN ÓN UBND xã Mường Khoa
10 000.11.44.H35-221230-0005 30/12/2022 03/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÒ VĂN GIÓT UBND xã Mường Khoa
11 000.11.44.H35-221230-0006 30/12/2022 03/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÒ VĂN HẶC UBND xã Mường Khoa
12 000.11.44.H35-221230-0007 30/12/2022 03/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÒ VĂN PHÔM UBND xã Mường Khoa
13 000.11.44.H35-221230-0008 30/12/2022 03/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÒ VĂN PẢN UBND xã Mường Khoa
14 000.11.44.H35-221230-0009 30/12/2022 03/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LƯỜNG VĂN CHÀI UBND xã Mường Khoa
15 000.11.44.H35-221230-0010 30/12/2022 03/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÒ VĂN SINH UBND xã Mường Khoa
16 000.11.44.H35-221230-0011 30/12/2022 03/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÒ VĂN BAN UBND xã Mường Khoa
17 000.11.44.H35-221230-0012 30/12/2022 03/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÒ VĂN KHÂM UBND xã Mường Khoa
18 000.11.44.H35-221230-0013 30/12/2022 03/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÒ VĂN ÉN UBND xã Mường Khoa
19 000.11.44.H35-221230-0014 30/12/2022 03/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÒ VĂN PHÂU UBND xã Mường Khoa
20 000.11.44.H35-221230-0015 30/12/2022 03/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÒ VĂN KHĂN UBND xã Mường Khoa