STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.07.H35-230414-0001 14/04/2023 19/06/2023 20/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG DIỆU LINH