STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.03.H35-221227-0002 27/12/2022 10/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN HÙNG
2 000.00.03.H35-221227-0003 27/12/2022 10/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN VĂN NHẬT
3 000.00.03.H35-221227-0004 27/12/2022 10/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ LỤA