STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.08.H35-230511-0001 11/05/2023 28/08/2023 30/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN XUÂN CƯỜNG