STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.04.48.H35-230905-0001 05/09/2023 12/09/2023 13/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG A THẮNG UBND xã Nậm Manh
2 000.10.48.H35-230810-0002 05/10/2023 06/10/2023 11/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
CHÁ A CHỨ UBND xã Nậm Pì
3 000.10.48.H35-230727-0003 05/10/2023 06/10/2023 11/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
GIÀNG A SÁU UBND xã Nậm Pì
4 000.10.48.H35-230703-0002 05/10/2023 06/10/2023 11/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
SÙNG A SEM UBND xã Nậm Pì
5 000.10.48.H35-221206-0017 06/12/2022 05/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VỪ THỊ DUNG UBND xã Nậm Pì
6 000.08.48.H35-230308-0001 08/03/2023 08/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÒ QUANG ĐẠT UBND xã Lê Lợi
7 000.04.48.H35-231110-0001 10/11/2023 13/11/2023 15/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VỪ A VƯ UBND xã Nậm Manh
8 000.12.48.H35-230213-0001 13/02/2023 13/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
GIÀNG A SÍNH UBND xã Trung Chải
9 000.05.48.H35-231116-0001 16/11/2023 21/11/2023 22/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN QUỐC TRUNG UBND xã Mường Mô
10 000.04.48.H35-230817-0001 17/08/2023 21/08/2023 22/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG A THẮNG UBND xã Nậm Manh
11 000.06.48.H35-230824-0001 28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÝ A PHÙNG UBND xã Nậm Chà
12 000.04.48.H35-230131-0012 31/01/2023 02/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
MÙA THỊ DUNG UBND xã Nậm Manh
13 000.04.48.H35-230131-0011 31/01/2023 02/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
MÙA THỊ DUNG UBND xã Nậm Manh
14 000.04.48.H35-230131-0010 31/01/2023 02/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
MÙA THỊ DUNG UBND xã Nậm Manh
15 000.04.48.H35-230131-0009 31/01/2023 02/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
MÙA THỊ DUNG UBND xã Nậm Manh
16 000.04.48.H35-230131-0008 31/01/2023 02/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LẦU THỊ VỈ UBND xã Nậm Manh
17 000.04.48.H35-230131-0007 31/01/2023 02/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LẦU THỊ VỈ UBND xã Nậm Manh
18 000.04.48.H35-230131-0013 31/01/2023 02/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÀNG A CHU UBND xã Nậm Manh
19 000.10.48.H35-230331-0001 31/03/2023 31/03/2023 03/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
THÀO A SÁNH UBND xã Nậm Pì