STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.11.46.H35-230227-0007 27/02/2023 02/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÝ THỊ HOA UBND xã Bản Lang
2 000.05.46.H35-230704-0001 04/07/2023 11/07/2023 21/07/2023
Trễ hạn 8 ngày.
CHẺO THỊ TRÚC MAI UBND xã Vàng Ma Chải
3 000.09.46.H35-230606-0002 06/06/2023 06/06/2023 08/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
DƯƠNG NGỌC ÂN UBND xã Dào San
4 000.09.46.H35-230510-0003 10/05/2023 11/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HÀNG THỊ CHAY UBND xã Dào San
5 000.11.46.H35-230112-0002 12/01/2023 19/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÝ XA GẬY UBND xã Bản Lang
6 000.11.46.H35-230112-0004 12/01/2023 13/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TẨN THỊ PHƯƠNG UBND xã Bản Lang
7 000.00.46.H35-230712-0008 12/07/2023 17/07/2023 31/07/2023
Trễ hạn 10 ngày.
LÝ A SỈ
8 000.18.46.H35-230614-0002 14/06/2023 14/06/2023 15/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
SÙNG A KHAI UBND xã Lản Nhì Thàng
9 000.18.46.H35-230614-0001 14/06/2023 14/06/2023 15/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
THÀO A DAO UBND xã Lản Nhì Thàng
10 000.13.46.H35-230714-0001 14/07/2023 14/07/2023 17/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÀNG XUÂN HƯNG UBND xã Hoang Thèn
11 000.00.46.H35-230814-0003 14/08/2023 16/08/2023 17/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THỦY
12 000.10.46.H35-231117-0001 17/11/2023 22/11/2023 25/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
GIÀNG A SÙNG UBND xã Mù Sang
13 000.09.46.H35-230419-0001 19/04/2023 20/04/2023 09/05/2023
Trễ hạn 12 ngày.
CHÂU THỊ DÊ UBND xã Dào San
14 000.16.46.H35-230519-0001 19/05/2023 19/05/2023 22/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÂN VĂN ĐIỆP UBND xã Mường So
15 000.07.46.H35-230825-0004 25/08/2023 25/08/2023 31/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
THÀO A THẮNG UBND xã Pa Vây Sử
16 000.05.46.H35-230227-0001 27/02/2023 28/02/2023 22/06/2023
Trễ hạn 81 ngày.
VÀNG VĂN NGUYÊN UBND xã Vàng Ma Chải
17 000.17.46.H35-230627-0003 27/06/2023 27/06/2023 30/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LƯỜNG THU PHƯƠNG UBND xã Nậm Xe
18 000.17.46.H35-230627-0004 27/06/2023 28/06/2023 30/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TẨN A TƯỞNG UBND xã Nậm Xe
19 000.00.46.H35-230428-0005 28/04/2023 04/05/2023 08/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHÀN THỊ YẾN NHƯ