STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.04.45.H35-231110-0001 10/11/2023 13/11/2023 14/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG UBND xã Khoen On - Than Uyên
2 000.07.45.H35-231016-0003 16/10/2023 16/10/2023 17/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯƠNG GIA KHÁNH UBND xã Mường Than - Than Uyên
3 000.00.45.H35-230718-0001 18/07/2023 21/07/2023 27/07/2023
Trễ hạn 4 ngày.
DƯƠNG THỊ MAI
4 000.12.45.H35-230621-0007 21/06/2023 28/06/2023 29/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG PÀNG DÊ UBND xã Tà Mung - Than Uyên
5 000.00.45.H35-230721-0001 21/07/2023 26/07/2023 27/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÓNG VĂN THƯƠNG
6 000.07.45.H35-231024-0001 24/10/2023 24/10/2023 25/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ MAI PHƯỢNG UBND xã Mường Than - Than Uyên