STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.03.42.H35-240322-0004 22/03/2024 25/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ THUY ANH UBND phường Đông Phong