STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.05.43.H35-240130-0001 05/02/2024 06/02/2024 22/03/2024
Trễ hạn 33 ngày.
NGUYỄN THỊ THU TRANG UBND xã Bản Bo
2 000.05.43.H35-240321-0002 21/03/2024 28/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
GIÀNG A THỐNG UBND xã Bản Bo