STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.03.43.H35-240125-0002 25/01/2024 30/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TÒNG VĂN MINH UBND xã Bình Lư
2 000.03.43.H35-240125-0004 25/01/2024 26/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM THỊ LOAN UBND xã Bình Lư
3 000.03.43.H35-240125-0005 25/01/2024 26/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM THỊ LOAN UBND xã Bình Lư
4 000.03.43.H35-240125-0006 25/01/2024 26/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM THỊ OANH UBND xã Bình Lư
5 000.03.43.H35-240125-0001 25/01/2024 30/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÒ THỊ NÍ UBND xã Bình Lư
6 000.03.43.H35-240125-0007 25/01/2024 26/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LÒ VĂN XƯƠNG UBND xã Bình Lư
7 000.03.43.H35-240125-0008 25/01/2024 26/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LÒ VĂN XƯƠNG UBND xã Bình Lư