STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.04.43.H35-240313-0002 13/03/2024 14/03/2024 15/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
CỨ THỊ TỈNH UBND Xã Sơn Bình
2 000.04.43.H35-240517-0001 17/05/2024 22/05/2024 23/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VÀNG A MINH UBND Xã Sơn Bình