STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.14.43.H35-240527-0002 27/05/2024 27/05/2024 12/06/2024
Trễ hạn 12 ngày.
ĐÈO THỊ THIÊN UBND xã Thèn Sin
2 000.14.43.H35-240527-0001 27/05/2024 27/05/2024 12/06/2024
Trễ hạn 12 ngày.
ĐÈO THỊ THIÊN UBND xã Thèn Sin