STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.02.42.H35-240124-0001 24/01/2024 29/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO VĂN TIẾN UBND phường Tân Phong