CHI NHÁNH VPĐK ĐẤT ĐAI HUYỆN TAM ĐƯỜNG
Số hồ sơ xử lý: 190
Đúng & trước hạn: 190
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.47%
Đúng hạn: 0.53%
Trễ hạn: 0%