UBND xã Trung Chải
Số hồ sơ xử lý: 81
Đúng & trước hạn: 80
Trễ hạn 1
Trước hạn: 66.67%
Đúng hạn: 32.1%
Trễ hạn: 1.23%
UBND Thị trấn Nậm Nhùn
Số hồ sơ xử lý: 374
Đúng & trước hạn: 374
Trễ hạn 0
Trước hạn: 39.3%
Đúng hạn: 60.7%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Pú Đao
Số hồ sơ xử lý: 135
Đúng & trước hạn: 135
Trễ hạn 0
Trước hạn: 65.19%
Đúng hạn: 34.81%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hua Bum
Số hồ sơ xử lý: 97
Đúng & trước hạn: 97
Trễ hạn 0
Trước hạn: 51.55%
Đúng hạn: 48.45%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lê Lợi
Số hồ sơ xử lý: 107
Đúng & trước hạn: 106
Trễ hạn 1
Trước hạn: 66.36%
Đúng hạn: 32.71%
Trễ hạn: 0.93%
UBND xã Mường Mô
Số hồ sơ xử lý: 192
Đúng & trước hạn: 192
Trễ hạn 0
Trước hạn: 59.38%
Đúng hạn: 40.63%
Trễ hạn: -0.01%
UBND xã Nậm Ban
Số hồ sơ xử lý: 430
Đúng & trước hạn: 430
Trễ hạn 0
Trước hạn: 59.53%
Đúng hạn: 40.47%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nậm Chà
Số hồ sơ xử lý: 185
Đúng & trước hạn: 185
Trễ hạn 0
Trước hạn: 68.11%
Đúng hạn: 31.89%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nậm Hàng
Số hồ sơ xử lý: 290
Đúng & trước hạn: 290
Trễ hạn 0
Trước hạn: 68.28%
Đúng hạn: 31.72%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nậm Manh
Số hồ sơ xử lý: 212
Đúng & trước hạn: 205
Trễ hạn 7
Trước hạn: 69.34%
Đúng hạn: 27.36%
Trễ hạn: 3.3%
UBND xã Nậm Pì
Số hồ sơ xử lý: 194
Đúng & trước hạn: 192
Trễ hạn 2
Trước hạn: 60.31%
Đúng hạn: 38.66%
Trễ hạn: 1.03%