CHI NHÁNH VPĐK ĐẤT ĐAI HUYỆN TAM ĐƯỜNG
Số hồ sơ xử lý: 764
Đúng & trước hạn: 764
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.87%
Đúng hạn: 0.13%
Trễ hạn: 0%