UBND TT Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 1076
Đúng & trước hạn: 1076
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.41%
Đúng hạn: 10.59%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hua Nà - Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 515
Đúng & trước hạn: 515
Trễ hạn 0
Trước hạn: 81.75%
Đúng hạn: 18.25%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khoen On - Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 440
Đúng & trước hạn: 439
Trễ hạn 1
Trước hạn: 94.77%
Đúng hạn: 5%
Trễ hạn: 0.23%
UBND xã Mường Cang - Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 1338
Đúng & trước hạn: 1338
Trễ hạn 0
Trước hạn: 78.03%
Đúng hạn: 21.97%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mường Kim - Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 869
Đúng & trước hạn: 869
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.87%
Đúng hạn: 10.13%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mường Mít - Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 350
Đúng & trước hạn: 350
Trễ hạn 0
Trước hạn: 66%
Đúng hạn: 34%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mường Than - Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 1240
Đúng & trước hạn: 1238
Trễ hạn 2
Trước hạn: 88.79%
Đúng hạn: 11.05%
Trễ hạn: 0.16%
UBND xã Pha Mu - Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 83
Đúng & trước hạn: 83
Trễ hạn 0
Trước hạn: 69.88%
Đúng hạn: 30.12%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Phúc Than - Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 1053
Đúng & trước hạn: 1053
Trễ hạn 0
Trước hạn: 94.68%
Đúng hạn: 5.32%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ta Gia - Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 1213
Đúng & trước hạn: 1213
Trễ hạn 0
Trước hạn: 84.17%
Đúng hạn: 15.83%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tà Hừa - Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 508
Đúng & trước hạn: 508
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.17%
Đúng hạn: 10.83%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tà Mung - Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 356
Đúng & trước hạn: 355
Trễ hạn 1
Trước hạn: 84.55%
Đúng hạn: 15.17%
Trễ hạn: 0.28%