UBND Thị trấn Tân Uyên
Số hồ sơ xử lý: 2564
Đúng & trước hạn: 2559
Trễ hạn 5
Trước hạn: 77.69%
Đúng hạn: 22.11%
Trễ hạn: 0.2%
UBND xã Hố Mít
Số hồ sơ xử lý: 231
Đúng & trước hạn: 231
Trễ hạn 0
Trước hạn: 81.39%
Đúng hạn: 18.61%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mường Khoa
Số hồ sơ xử lý: 440
Đúng & trước hạn: 440
Trễ hạn 0
Trước hạn: 85.23%
Đúng hạn: 14.77%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nậm Cần
Số hồ sơ xử lý: 202
Đúng & trước hạn: 202
Trễ hạn 0
Trước hạn: 78.22%
Đúng hạn: 21.78%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nậm Sỏ
Số hồ sơ xử lý: 367
Đúng & trước hạn: 361
Trễ hạn 6
Trước hạn: 71.93%
Đúng hạn: 26.43%
Trễ hạn: 1.64%
UBND xã Phúc Khoa
Số hồ sơ xử lý: 481
Đúng & trước hạn: 478
Trễ hạn 3
Trước hạn: 84.41%
Đúng hạn: 14.97%
Trễ hạn: 0.62%
UBND xã Pắc Ta
Số hồ sơ xử lý: 134
Đúng & trước hạn: 134
Trễ hạn 0
Trước hạn: 85.07%
Đúng hạn: 14.93%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thân Thuộc
Số hồ sơ xử lý: 652
Đúng & trước hạn: 652
Trễ hạn 0
Trước hạn: 92.18%
Đúng hạn: 7.82%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Trung Đồng
Số hồ sơ xử lý: 386
Đúng & trước hạn: 386
Trễ hạn 0
Trước hạn: 68.39%
Đúng hạn: 31.61%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tà Mít
Số hồ sơ xử lý: 113
Đúng & trước hạn: 113
Trễ hạn 0
Trước hạn: 94.69%
Đúng hạn: 5.31%
Trễ hạn: 0%