Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Đoàn Kết

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 221 221 217 0 100 %
Chứng thực 200 200 152 0 100 %
Bảo trợ xã hội 11 11 11 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %