Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Đông Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 240 240 151 0 100 %
Hộ tịch 183 183 177 0 100 %
Bảo trợ xã hội 19 19 18 0 100 %