Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Đông Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 347 347 219 0 100 %
Hộ tịch 236 236 222 0 100 %
Bảo trợ xã hội 21 21 20 0 100 %