Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Quyết Thắng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 306 306 116 0 100 %
Hộ tịch 87 87 70 0 100 %
Bảo trợ xã hội 2 2 2 0 100 %
Người có công 2 0 0 2 0 %