Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Quyết Tiến

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 582 582 356 0 100 %
Hộ tịch 184 184 171 0 100 %
Bảo trợ xã hội 6 6 6 0 100 %
Thi đua - khen thưởng 3 3 3 0 100 %
Người có công 2 2 2 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %