Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Sùng Phài

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 291 291 203 0 100 %
Hộ tịch 68 68 53 0 100 %
Bảo trợ xã hội 6 6 6 0 100 %