Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã San Thàng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 339 339 189 0 100 %
Hộ tịch 161 161 130 0 100 %
Bảo trợ xã hội 10 10 10 0 100 %