Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Tân Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 236 236 179 0 100 %
Chứng thực 189 189 76 0 100 %
Bảo trợ xã hội 2 2 2 0 100 %