Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Đoàn Kết

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 107 107 88 0 100 %
Chứng thực 100 100 72 0 100 %
Bảo trợ xã hội 3 3 3 0 100 %
Người có công 2 2 2 0 100 %