Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Đông Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 183 182 144 1 99.5 %
Hộ tịch 87 87 84 0 100 %
Bảo trợ xã hội 7 7 7 0 100 %