Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Quyết Tiến

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 280 280 224 0 100 %
Hộ tịch 82 82 63 0 100 %
Bảo trợ xã hội 4 4 4 0 100 %
Thi đua - khen thưởng 2 2 2 0 100 %