Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Sùng Phài

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 63 63 43 0 100 %
Hộ tịch 41 41 24 0 100 %
Bảo trợ xã hội 6 6 6 0 100 %