Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã San Thàng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 258 258 145 0 100 %
Hộ tịch 105 105 66 0 100 %
Bảo trợ xã hội 12 12 12 0 100 %