Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bản Giang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 51 51 43 0 100 %
Chứng thực 48 48 33 0 100 %
Bảo trợ xã hội 19 19 19 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %