Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bình Lư

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 238 233 172 5 97.9 %
Hộ tịch 85 83 75 2 97.6 %
Bảo trợ xã hội 18 18 18 0 100 %
Người có công 2 2 2 0 100 %