Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Hồ Thầu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 197 197 149 0 100 %
Hộ tịch 145 145 100 0 100 %
Bảo trợ xã hội 18 18 18 0 100 %