Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nùng Nàng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 156 156 115 0 100 %
Hộ tịch 45 45 39 0 100 %
Bảo trợ xã hội 10 10 10 0 100 %