Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nà Tăm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 200 200 141 0 100 %
Hộ tịch 17 17 16 0 100 %
Bảo trợ xã hội 11 11 11 0 100 %