Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Sơn Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 56 54 42 2 96.4 %
Chứng thực 51 51 30 0 100 %
Bảo trợ xã hội 19 19 19 0 100 %