Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tả Lèng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 12 12 12 0 100 %
Hộ tịch 2 2 2 0 100 %
Người có công 1 1 1 0 100 %