Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị trấn Tam Đường

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 54 54 45 0 100 %
Chứng thực 12 12 6 0 100 %
Bảo trợ xã hội 7 7 7 0 100 %
Người có công 3 3 3 0 100 %